İnstagram Pinterest Twitter VFSP - YouTube Facebook
Vize ve Final Soruları / Celal Bayar Üniversitesi / Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Dersi
+1


T.C.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

2017-2018 BAHAR YARIYILI 

KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ DERSİ ARASINAVI

Soruların cevaplarını 18 Nisan 2018 günü sonuna kadar sistem içinden mesaj olarak gönderebilirsiniz.

Her tam cevap 15 puandır.

SORULAR

  1. Ferrel Heady, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki karşılaştırmalı kamu yönetimi yazınını konulara göre dört farklı gruba ayırmaktadır. Bu gruplardan “Değiştirilmiş Geleneksel” ve “Kalkınmaya Yönelik” grupları karşılaştırınız.
  2. Fred Riggs’in “Prizmatik Toplum Kuramı”nı açıklayınız.
  3. Genel sosyal kültürün idari performans üzerindeki etkisi açisindan kültürel sistemleri tartışınız.
  4. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri açısından üyelik müzakereleri sürecinin temel özelliklerini değerlendiriniz.
  5. Kamu sektöründe inovasyonun karşılaştığı engelleri tartışınız.
  6. İnovasyon uygulamalarından sosyal-kamusal laboratuvarları açıklayınız.
  7. Kamu politikasında müzakere yöntemlerinden müzakereci forumlar ve müzakereci anketleri karşılaştırınız.


CEVAPLAR


  1. Ferrel Heady, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki karşılaştırmalı kamu yönetimi yazınını konulara göre dört farklı gruba ayırmaktadır: (1) Değiştirilmiş Geleneksel, (2) Kalkınmaya Yönelik, (3) Genel Sistem Modeli Kurma, (4) Orta Boy Kuram Oluşturma.

Değiştirilmiş Geleneksel grup dar görüşlü olarak nitelendirdiğimiz geleneksel karşılaştırmalı kamu yönetimi anlayışının bir devamıdır. Ancak geleneksel görüşe bazı değişiklikler getirmiştir.  Bu gruptaki incelemelerin konuları geleneksel anlayıştan çok ayrı olmamakla birlikte, geleneksel görüşte olduğu gibi tek bir ülkenin yönetsel sistemi incelenmemekte, birden fazla ülkenin yönetsel sistemleri arasında bir karşılaştırma yapılmaktadır. Bunun yanında daha gelişmiş araştırma yöntem ve araçları kullanılmakta ve sosyal bilimlerin diğer dallarındaki bulgulardan da yararlanılmaktadır. Bu grup kendi içinde ikiye ayrılabilir:

I. İlk grupta tüm yönetsel sistemi karşılaştırmalı olarak inceleyen araştırmalar ele alınabilir. Bu çalışmalar daha çok gelişmiş Batı demokrasilerindeki yönetim sisteminin kurumsal karşılaştırılmasından oluşmaktadır. Betimleyici bir özellik taşıyan bu karşılaştırmalar, daha çok yönetsel örgütler ve kamu hizmeti sistemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.

II. İkinci grup tüm yönetsel sistem yerine yönetimin yönetsel örgütlenme, mali yönetim, personel yönetimi, KİT yönetimi, merkez-taşra ilişkileri, yönetsel sorumluluk ve denetim, eğitim yönetimi gibi alt başlıklarından birisi üzerinde karşılaştırmalı analizler yapan araştırmalardır. 

     Bu araştırmalara örnek olarak Robert V. Presthus’un “Weberian vs. Welfare Bureaucracy in Traditional Society” (Geleneksel Toplumda Weberian Bürokrasi ile Refah Bürokrasisi Karşılaştırması) adı altında yayımlanan araştırması gösterilebilir. Presthus bu araştırmayı Türkiye’de Ereğli Kömür İşletmesi’nde yapmış ve Batılı toplumlar ile geleneksel toplumların değerleri arasındaki uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın bürokrasi üzerindeki etkilerini saptamaya çalışmıştır.

1988 yılında yayımlanan ve toplam 20 gelişmiş ülkenin kamu yönetimlerini karşılaştıran “Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma” başlıklı araştırmada, 1920’li yıllardan 1980’li yılların ortalarına kadar geçen yaklaşık altmış yıllık zaman diliminde, gelişmiş ülkelerin yönetim sistemlerini, yine gelişmiş ülkelerle ya da gelişmemiş ülkelerle karşılaştıran ve İngilizce olarak yayımlanmış çalışmaların bir listesi çıkarılmıştır.  Liste “genel-kuramsal” ve “özel karşılaştırmalar” olarak iki bölümde hazırlanmış ve toplam 190 çalışmaya yer verilmiştir

Kalkınmaya Yönelik grupta yer alan araştırmalar daha çok kalkınma yönetimi ile ilgilenmektedirler. Bu araştırmalar ulusal kalkınma için yönetsel gerekliliklerin ne olduğu üzerinde odaklanmıştır. Araştırmalarda özellikle kamu politikalarının etkili biçimde uygulanması ve ulusal amaçlara ulaşılabilmesi için köklü siyasi, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin gerekli olduğu azgelişmiş ülkelerin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmalarda kalkınma yönetiminin ve söz konusu dönemin mantığına uygun olarak azgelişmiş ülkelerin incelenmesinin ideolojik bir boyutu da vardır.

Weidner, mevcut karşılaştırma modellerinin sınırlı bir kullanımı olduğunu, çünkü bu modellerin toplumsal değişme için yetersiz birikim sağladığını, modern bürokrasiyi çok yanlış yollardan tanımladığını, çok kapsayıcı ve soyut kaldıklarını ve yönetimdeki değişiklikleri dikkate almada başarısız olduklarını savunmaktadır. Bu doğrultuda Weidner, kalkınma yönetiminin farklı yönetsel işlevler, uygulamalar, örgütsel düzenlemeler ve kalkınma hedeflerinin ençoklaştırılması süreçleri ile ilgili olan bir araştırma amacı olduğunu söylemektedir. 

Kalkınma kuramcıları şu sorulara cevap bulmaya çalışmışlardır: Neden kalkınma? Kalkınma nedir? Kalkınmanın amaçları nelerdir ya da ne olmalıdır? Kalkınmanın toplum üzerindeki etkileri nelerdir?

Dwight Waldo, kalkınma teması üzerinde çalışmanın çeşitli fikir kümeleri ve faaliyet türleri arasında yararlı bir işbirliği sağlayacağına ve bazı yöntemsel sorunları açıklığa kavuşturacağına inanmakla birlikte, aslında kalkınma kavramını tanımlamanın imkansız olduğuna inandığını itiraf etmiştir. 

G.Caiden’e göre kalkınma sadece batılılaşma veya sanayileşmeye dönük sorgulanmayan bir modernleşme değildir, kalkınma her toplum için başka bir anlam taşır, bu, insanların ne tür bir gelecek istedikleriyle ilgilidir. 

Kalkınma kavramını tanımlamaya çalışan Swerdlow, yoksul ülkelerin yönetim için farklı bir işlev yaratan özel niteliklere sahip olduğunu belirtmektedir. Bu nitelikler ve yönetimin genişleyen ve vurgulanan işlevi, ekonomik büyümeyi etkilemekte, kamu yöneticisinin faaliyetlerini de belirgin bir şekilde farklılaştırmaktadır. Swerdlow’a göre bu tür farklıkların var olduğu yerde kamu yönetimi kolaylıkla kalkınma yönetimi olarak adlandırılabilir.

Bu Sayfayı Arkadaşlarınla Paylaşmak İster misin ?
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim) Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
GERİ DÖN
İsim:*
E-Mail:
Güvenlik: *