İnstagram Pinterest Twitter VFSP - YouTube Facebook
Vize ve Final Soruları / Celal Bayar Üniversitesi / Türkiyede İdarenin Yeniden Düzenlenmesi
0


Türkiye'de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi Dersi Vize Soruları

TÜRKİYE’DE İDARENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ONLİNE ViZE SORULARI , 19.04.2018 
1-Aşağıdakilerden hangisi yönetimin eylem ve işlemlerden meydana gelen faaliyet bütünü içinde yer almaz?
              a)Planlama                      b)Örgütleme               c)Yönlendirme       d)Tanıtım
2- Aşağıdakilerden hangisi Kamu Yönetiminin Elemanları içerisinde yer almaz?
               a)Halk     b)Örgüt ve kamu politikası   c)Karlılık      d)Norm düzendir
3- Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminin gerek örgütsel gerekse işlevsel yönüne egemen olan temel ilkeler arasında içerisinde yer almaz?
           a) Bağımsızlık ilkesi
           b) Merkezden yönetim/yerinden yönetim ilkesi
           c) Kamu tüzel kişiliği ilkesi
           d) İdarenin bütünlüğü ilkesi 
4-Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşları arasında yer almaz
a)İl Özel İdaresi    b)Belediye           c)Mahalle          d)Köy
5- Aşağıdaki ifadelerden hangisi hem AB kurumları, hem de Avrupa Konseyi’nin büyük önem verdiği Subsidiarite ilkesini tanımlar?
            a) Avrupa’nın politikalarında birlik
            b)Yerel-bölgesel yönetimlere daha çok yetki aktarılması yerellik
            c)Avrupa ülkeleri arasında serbest dolaşımın önündeki engellerin kaldırılması
            d)Kalkınma ve çevre politikalarında sürdürebilirliğin uygulanması
6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi merkezden yönetimi sistemini açıklamaz?
            a)Merkez taşra teşkilatı illerde hizmetleri yürütür
            b)Hizmetlerin merkez ve merkez hiyerarşisi içinde yer alan örgütlerce yürütülmesi
            c)Tek bir tüzel kişiliğin olması
            d)Eyaletlere anayasayla yetki ve sorumluluk verilmiştir
7-Aşağıdakilerden hangisi Kamu yönetiminde kullanılan reform yöntemleri arasında yer almaz?
            a)Ampirik reform yöntemi           b)Kurumsal reform yöntemi
            c)Zorlayıcı reform yöntemi             d)Deneysel reform yöntemi
8-Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim ilkesinin sakıncalı yönleri arasında yer almaz?
       a)Merkezi yönetim bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar
       b)Merkezden yönetim demokrasi ilkesine pek uygun değildir
       c)Bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltır
       d)Merkezden yönetimde, hizmetlerin yöresel gereksinimlere göre yürütülmesi güçtür.
9-Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanma gerekçeleri arasında yer almaz
a)Merkeziyetçilik b)Yönetimde Gizlilik ve Dışa Kapalılık c)Yönetsel Yozlaşma d)Devrimlerin korunması
10- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin organları arasında yer almaz?
         a)Yasama    b)Yürütme    c)Ordu     d)Yargı
11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi idarenin yeniden yapılandırılması ana düşüncesini içermez?
a)Çağdaşlaşma b)Kamu yönetimi reformu c)Kamu yönetiminin modernleştirilmesi d)Reorganizasyon
12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamu yönetiminde reformun amaçları arasında yer almaz?
         a)Demokrasinin kalitesini iyileştirmek
         b)Ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek
         c)Bürokrasi ve kırtasiyeciliği azaltmak
         d)Vatandaşların yönetsel katılımını arttırmak
13-Aşağıdaki ifadelerden hangisi idari vesayet kavramını açıklamada daha yakın bir anlam taşır? 
         a)İdarenin tekliği ilkesi
         b)İdarenin üstünlüğü
         c)Yerel özerkliğin sağlanması
         d)Merkezi yönetimin yerel yönetimleri denetlemesi
14- Osmanlı Devleti’ndeki ilk yenileşme hareketlerinin hangi padişah döneminde başladığı kabul edilmektedir?
         a)Fatih   b)III. Selim  c)II. Mahmut  d)V. Mehmet
15-Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Türkiye’de idarenin yeniden yapılanması sürecinde yapılmış çalışmalar içerisinde yer almaz?
a)MEHTAP Projesi b)GAP Projesi    c)KAYA Projesi   d)İdari Reform Danışma Kurulu Raporu
AŞAĞIDAKİ SORULARA DOĞRU-YANLIŞ ŞEKLİNDE CEVAP VERİNİZ.
16-Kamu yönetiminde reformun özellikleri arasında; en genel anlamda kamusal hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik bir şekilde sunumu amacı vardır.
a)Doğru, b)Yanlış
17-1990’lı yılların başından itibaren tüm dünyada giderek artan oranda kabul edilen ve başta özel sektör olmak üzere kamu ve üçüncü sektördeki her çeşit örgütte yararlanılan ve uygulama alanı bulan yeni yönetim teknikleri arasında Toplam Kalite Yönetimi, Stratejik Yönetim, Sinerjik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bilgi ve Teknoloji Yönetimi vardır.
a)Doğru, b)Yanlış
18- Avrupa Birliği’nin yaşadığı bütünleşme sürecinin önemli bir yanını oluşturan yerelleşme ve özerklik eğilimleri bağlamında ortaya konan en somut belgelerden birisi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’dır.
a)Doğru, b)Yanlış
19-Yönetime katılma, demokratik yönetim, özerkleşme ve yerelleşme, yönetişim, optimal hizmet sunumu, performans yönetimi vb. kavramlarla ifade edilebilen yeni fenomenlerin ve temelde işletme yönetimi alanında yerleşen yeni yönetim tekniklerinin kamu yönetiminin yapısal ve işlevsel süreçlerine dahil edilme girişimleri, bugün ulus-devletlerin siyasi ve yönetsel gündeminin başında yer almaktadır.
a)Doğru, b)Yanlış
20-Türk kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında devletin varlık sebebinin iyi sorgulanması, varlık felsefesine uygun bir teşkilatlanmaya gidilmesi ve devletin bir amaç değil, araç olduğunun unutulmaması ve de insan merkezli, kişi hak ve özgürlüklerine duyarlı bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi
a)Doğru, b)Yanlış


Celal Bayar Üniversitesi

Bu Sayfayı Arkadaşlarınla Paylaşmak İster misin ?
GERİ DÖN
İsim:*
E-Mail:
Güvenlik: *