İnstagram Pinterest Twitter VFSP - YouTube Facebook
Vize ve Final Soruları / Celal Bayar Üniversitesi / İnsan Kaynakları Yönetimi
0


İnsan Kaynakları Yönetimi Vize Soruları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VİZE SINAVI

1- Hangisi ülkemizde İKY nin özellikleri arasında yer almaz?
a) Endüstri Devrimi ile birlikte ortaya çıkmıştır.
b) Amerikadan ithal bir kavramdır.
c) Daha çok kayıt tutma döneminin özelliklerini taşımaktadır.
d) 1990 lardan sonra önem kazanmaya başlamıştır.
e) Özel Sektör ve Kamu Sektörü olmak üzere iki ayrı koldan kurumsallaşmıştır.

2-Hangisi İKYni  faktörler arasında yer almaz 
a) Örgüt stratejileri
b) İşletmede İKY ya verilen önem
c) Örgütün büyüklüğü
d) Ülkedeki işgücü arzı
e) İşin gerektirdiği özellikler

3- Etkili bir İKY ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir ? 
a) Ücretlerin belirlenmesi
b) İş değerlemesi
c) Mülakat sürecinde düşülebilecek hataların önlenmesi
d) İK planlamasının yapılması
e) Performansın ölçümü

4- Aşağıdakilerden hangisi İK yöneticilerinin sorumlulukları arasında yer almaz ? 
a) Örgütün vizyonu ve misyonunu belirlemek
b) İKY ile şirket stratejilerinin bağlantısını kurmak, stratejik ortak
c) İK bölümünü yönetmek
d)Komuta yöneticilerine danışmanlık yapmak
e) İK ya ilişkin kayıtları tutmak

5-Bülent Eczacıbaşı; ’’İnsanları kas olarak görmektense kas ve beyin hatta kas beyin ve kalp olarak görmeyi tercih ederim. Artık emeğin karşılığında para vermek anlayışından, insanların beyinsel yaratıcı gücünden de yararlanma anlayışına geçmek, oradan da daha ileriye gidip insanların kendilerini aşan bir amaca hizmet etme heyecanı ile hareket eden bir bakış gereklidir diye düşünüyorum İKY’ ye ………
İfadesini ne şekilde açıklayabiliriz?
a) Vitrin bir İKY       
b) Tam stratejik ortak İKY
c) Gündelikçi İKY    
d) Personel Yönetimi Anlayışı
e)Hepsi

6- Aşağıdakilerden hangisi bir işte çalıştırmak için seçilecek personelin taşıması gereken nitelikleri ortaya koyar? 
a) İş analizleri
b) İşgücü planları 
c) İş yükü analizleri
d) İş etüdü
e) İş gerekleri 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı olan bilgilerden biri değildir ?
a) Personel genel envanteri
b) İş analizi bilgileri
c) Personel devir hızı bilgileri
d) Personel devamsızlık oranları
e) İşgücü piyasasındaki genel durum ve koşullar

8- İş analizi bilgileri aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaz?
a) İK seçiminde
b) İK eğitiminde
c)İK performansının değerlendirilmesinde
d) İş dizaynında
e) Kurum içerisindeİKY nin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde

9- Aşağıdakilerden hangisi bir iş tanımımda yer almaz ? 
a) İşin kimliği
b) İşin önemi
c) İşe ilişkin görev ve sorumluluklar
d)İşin gerektirdiği personelin nitelikleri
e) Çalışma koşulları

10-Tarihi süreç içerisinde işletmeler çalışanları için 1990’dan sonra aşağıdakilerden hangi kavramı kullanmayı tercih etmişlerdir ?
I. Entelektüel sermaye          
II. İş gücü                                
III .Emek
IV.İnsan Kaynakları
a) I-II       b) II-III     c) III-IV    d) I-III
e) I-IV

11-Aşağıdakilerden hangisi İKY etkinlik kriterleri arasında yer almaz ?
a) Yasalara uyum
b) Yüksek iş tatmini 
c) Yüksek yetkinlik
d) Gizli işsizliğin artması
e) Nitelikli insan kaynaklarının temini ve kullanımı

12-Personel seçiminde bütüncül yaklaşım benimsendiğinde hedef alınan kitle aşağıdakilerden hangisidir 
a) İşletmenin tüm personeli
b) İşletmenin o döneme ait işgücü talebinin hepsi
c) İlgili  işe başvuran herkes
d) Mülakatta başarılı olan herkes
e) Hepsi

13-Hangisi İş Karakteristikleri Modelinde yer alan işin boyutları kapsamında yer almaz?
a)Görevle ilgili tatmin ve motivasyon
b) Yetenek çeşitliliği
c) Özerklik
d) Geri bildirim
e) Görev

14- Hangisi İKY etkileyen faktörler arasında yer almaz ?
a) Rakipler b) Sektör c) Örgütün büyüklüğü d) Örgütte kullanılan performans değerlendirme yöntemi
e) Örgütsel kültür

15-Hangisi bir iş dizayn yöntemidir?
a) Geribildirim       b) Feed back  c) İş analizi d)İş zenginleştirme  e) İş gerekleri

16-İdari sorumluluklar iş analizinin hangi kısmında yer alır ? ( Sadece iki şıktan birini seçiniz)
a) İş tanımları  b) İş gerekleri

17-Çalışma ortamı iş analizinin hangi kısmında yer alır ? ( Sadece iki şıktan birini seçiniz)
a) İş tanımları  b) İş gerekleri

18-İK Planlamasının ilk aşaması hangisidir ?
a) İK arzının belirlenmesi
b) İK talebinin belirlenmesi
c) İK iç arzının belirlenmesi
d) İşletmenin stratejik planları 
e) Hiçbiri

19-İş genişletme nedir  ?
a) Çalışanın motivasyonunu arttırmak için kullanılan bir yöntemdir.
b) Çalışanın yetki ve sorumluluklarını aynı anda arttırmaktır.
c) İş zenginleştirmenin bir türüdür
d) İK planlamasında kullanılan bir süreçtir.
e) Mülakat yöntemidir

22-“Atama mağduru olanlar genellikle idari hizmetler sınıfına girme koşullarını sağlayan gençler. tahminlere göre halen 350 bin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu genç işsiz durumda. En son idari hizmetlere yapılan atamalar sadece 722 kişi. Oysaki belirtilen boş kadro sayısı 279 bin”. 
Bu durum İKY dersine göre öncelikle ne ifade eder?
a) İş kanunlarının yeterli olmadığını
b) İşgücü planlamasının etkin yapılmadığını
c) Kamu/özel sektör arasındaki İKY politikalarının farklılığını
d) Genç işsizliğine vurgu yapıldığının
e) İKY işe alım sürecinde kullanılan yöntemlerin durumunu

23-Hangisi İKY etkileyen yasal düzenlemeler arasında yer almaz ?
a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
c)4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
d) 5551 sayılı İşyeri Açma Kanunu
e)ILO sözleşmeleri

25- İş Zenginleştirme nedir ?
a)İşlerin içeriğinde ve aynı zamanda sorumluluk düzeyinde yapılan genişletmedir
b) İşin içeriğinde yapılan ancak sorumluluk düzeyinde yapılan genişletmedir.
c) Düzenli olarak aynı görevde çalışan İK nın farklı görevlerde veya görev yerlerinde çalıştırılmasıdır.
d) İşleri küçük parçalara ayırarak bir İK maliyetlerini azaltma yöntemidir.
e) İşin içeriğinde bir genişleme sağlamadan sorumluluk düzeyinde yapılan genişletmedir.

26- Yetkinliklere dayalı iş analizi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Çıkış noktası İKY dir.
b) İK nin yüksek performansı hedeflenmektedir.
c) Doğru yetenek ve becerideki İK işe almada çok etkindir.
d) Çıkış noktası iş ve verimliliktir.
e) Üstün performans için gerekli bilgi, beceri ve davranışları belirler.

27- Bir iş analizi anket formunda hangi bilgiler yer alır ?
a) İdari sorumluluklar
b) Mali sorumluluklar
c) İş sırasında kullanılan araç ve gereçler
d) Çalışma ortamının özellikleri
e )Hepsi

28- Hangisi kurumsal olmayan sivil nüfusu tanımlar ?
a) Herhangibir bir işte yevmi yeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına çalışan işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak bir referans döneminde en az ikitsadi faaliyetle bulunan herkes.
b) İşgücü + İşgücüne dahil olmayanlar
c) Okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, kışla, hastane, hapishane ya da ordu evinde ikamet edenler dışındaki nüfus.
d) İstihdam edilenler / Aktif nüfus
e) 15-65 yaş arası nüfus

29-İş Karakteristikleri Modelinde hangi boyut motivasyon da daha etkilidir ?
a) İşin Kimliği
b) İş genişletme
c) İşteki özerklik/otonomi
d) İş zenginleştirme
e) Feed back

30- Hangisi İKY etkileyen faktörler arasında yer almaktadır ?
a) Çalışanların eğitim düzeyi
b) Yöneticilerin İKY bakış açısı
c) İşgücü arzının özellikleri
d) Örgüttün büyüklüğü 
e) Üst Yöneticilerin cinsiyeti

31-İşgücü Talebi İşgücü Arzından büyük olduğu durumlarda söz konusu olduğunda bir işletmede İKY nasıl bir önlem alabilir ?
a) Çalışma sürelerini kısaltmak
b) Erken emeklilik
c) İK aday toplama ve seçme
d )Kalıcı işten çıkarma
e) İşe alımları durdurmak

32-İşyerinde ilerleme ve yükselmelerin, doğrudan yetenek ve başarı derecesi ile ilişkilendirilip ücretler yapılan işin niteliğine, işte gösterilen başarı derecesine göre belirlenip, çalışanlar için en uygun çalışma koşulları yaratılması İKY hangi ilkesidir ?
  1. Gizlilik İlkesi
  2. Etkinlilik İlkesi 
  3. Yetkinlik İlkesi
  4. Liyakat İlkesi
  5. Açıklık İlkesi 
33-Hangisi mülakatçının adaya taraflı davranmasından Kaynaklanan Hatalardandır?
a)Mülakatçının adayda kendisini araması
b)Adayı kendisine yakın görmesi
c)Adayın bir davranışından etkilenmesi
d)Adaya ön yargılı yaklaşması
e)Hepsi

Çalışan Devir Oranı nasıl formüle edilir ?
İşten Ayrılanların Oranı/ Ortalama Çalışan Sayısı X 100
Toplam işgücü sayısı X100
DevamsızlıkOran/ Ortalama Çalışan Sayısı X100
Yıllık İK envanteri sayısı 
Hiçbiri
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Kamu Yönetimi Programı
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Online Vize Soruları , 17.04.2018

  • Celal Bayar Üniversitesi
Bu Sayfayı Arkadaşlarınla Paylaşmak İster misin ?
GERİ DÖN
İsim:*
E-Mail:
Güvenlik: *